Opravy, rekonstrukce, stavby

Smluvní podmínky pro užívání služby "Opravy.CZ"

 1. Služba Opravy.CZ je poskytována za níže uvedených smluvních podmínek. Použitím služby vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami, účinnými v okamžiku použití služby.
 2. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit. Jakékoliv změny podmínek budou zveřejněny na této stránce a vstoupí v účinnost 30 dní po jejich zveřejnění.
 3. Provozovatelem serveru a služby Opravy.CZ je www.REKONSTRUKCE.CZ s.r.o., se sídlem Karlovo nnáměstí 290/16, 120 00 Praha 2, IČ: 01544179, DIČ: CZ01544179.
 4. Hovoří-li se dále v těchto podmínkách o řemeslnících, má se na mysli fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění.

I. Služba Opravy.CZ

 1. Účelem této služby je zprostředkování služeb.
 2. Pvozovatel na základě uživatelem vyplněného formuláře se specifikací požadované zakázky poskytne kontakty na obchodní společnosti a řemeslníky (dále pouze kontakty), kteří mají zájem se o uživatelovu zakázku ucházet.
 3. Provozovatel za žádných okolností nezaručuje, že bude schopen vyhledat nebo zprostředkovat obchodní společnost nebo řemeslníka, která uspokojí poptávku uživatele služby. Přestože Provozovatel služby v omezené míře ověřuje obchodní společnosti a řemeslníky, nezaručuje provozovatel specifické dovednosti a kvalifikaci poskytnutých kontaktů.
 4. Obsahem služby Opravy.CZ je pouze vytvoření příležitosti pro uzavření smlouvy mezi uživatelem a obchodní společností nebo řemeslníkem a za žádných okolností není poskytovatel odpovědný za jednání nebo opomenutí kteréhokoliv z těchto subjektů.
 5. Je zcela na uživateli, aby vstoupil v jednání se zaslanými kontakty a rozhodl se na základě svého vlastního uvážení, zda s dotyčným subjektem uzavře smluvní vztah a tento pak realizoval.
 6. Provozovatel služby Opravy.CZ žádným způsobem neodpovídá ani neručí za provedené dílo nebo činnost obchodních společností nebo řemeslníků, práci, ani za jakékoliv jednání či opomenutí učiněné v souvislosti s prováděním díla nebo činností obchodních společností nebo řemeslníků.
 7. Práva a povinnosti uživatele služby ve vztahu k obchodním společnostem a řemeslníkům, jejichž konakt byl zprostředkován službou Opravy.CZ se řídí smlouvou mezi těmito osobami a poskytovatel služby Opravy.CZ žádným způsobem a za žádných okolností není účastníkem tohoto smluvního vztahu.
 8. V případě sporů musí uživatel služby tyto řešit výhradně se subjektem, který mu dílo nebo činnost provedl, tedy s příslušnou obchodní společností nebo řemeslníkem.

II. Osobní údaje

 1. Uživatel služby vyplněním formuláře poskytuje provozovateli služby Opravy.CZ ve formuláři uvedené osobní údaje.
 2. Uživatel služby souhlasí s tím, že tyto osobní údaje budou použity výhradně pro účely zprostředkování kontaktů a bere na vědomí, že budou předány třetím osobám z řad obchodních společností a řemeslníků, kteří tyto údaje mohou užít pouze k navázání kontaktu s uživatelem za účelem jednání a případného uzavření smlouvy.
 3. Poskytnutím těchto údajů vyjadřujete souhlas s tím, že budete kontaktováni pracovníky provozovatele a provozovatelem vybranými kontakty a to telefonicky, elektronickou poštou, faxem, poštou nebo jiným přiměřeným způsobem.
 4. Provozovatel serveru Opravy.CZ se zavazuje, že bez souhlasu uživatele osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě dalším stranám, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon . Přístup k osobním údajům je umožněn pouze vybraným osobám pracujícím pro provozovatele serveru Opravy.CZ.
 5. www.REKONSTRUKCE.CZ s.r.o. je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění zaregistrována Úřadem pro ochranu osobních údajů. Zadáním osobních údajů do formulářů serveru Opravy.CZ je potvrzen souhlas s výše uvedeným účelem použití vašich osobních údajů a skutečnost, že tato data poskytujete dobrovolně.

III. Zneužití služby Opravy.CZ

 1. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo zamezit aktivní přístup ke službě Opravy.CZ uživateli, který zneužije službu k neoprávněným obchodním účelům bez souhlasu poskytovatele služby nebo službu zneužije k reklamním účelům.
 2. Uživatel služby Opravy.CZ není oprávněn informace získané během užívání služby jakýmkoliv způsobem reprodukovat, publikovat či jinak dále šířit za jiným účelem, než pro své osobní využití v souvislosti se zadaným požadavkem.
 3. Všechny poskytnuté informace o kontaktech jsou považovány za důvěrné a pouze pro osobní využití uživatele služby.
 4. V případě, že provozovatel zjistí porušní těchto podmínek nebo i pokus o porušení podmínek, vyhrazuje si právo okamžitě zamezit přístupu ke službě a zahájit odpovídající právní kroky.
 5. Zaslané kontakty, jsou vytvářeny na základě informací poskytnutých obchodními společnostmi a řemeslníky a poskytovatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za jejich správnost a úplnost.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 8.4.2013 a navazují na předchozí smluvní podmínky s Ing. Petr Šimša s účinností od 1.9.2009 a Advantel a.s. s účinností od 1.6.2007